bird
sun

ŻŁOBEK

Uwaga Rodzice !

W związku z uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń,

z dnia 17 czerwca 2019r.

oraz zakończeniem realizacji projektu „Edukacja od żłobka” , ustalono odpłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku.

Od 2 sierpnia 2019r. będzie obowiązywała opłata w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Stawka za wyżywienie: sierpień-6,25 zł; od września- 8,75 zł dziennie za 3 posiłki.

Dyrektor Gminnego Żłobka w Ostrowitem

Brygida Izajasz

logo do żłobka.jpg

Projekt „Edukacja od żłobka”

Nr RPKP.08.04.02-04-0008/16

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele projektu:

Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dla dzieci wiejskich z gminy Golub-Dobrzyń poprzez stworzenie żłobka w miejscowości Ostrowite, obejmującego 10 osobową grupę dzieci w wieku do 3 lat do końca lipca 2019 r.

Planowane efekty:

10 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu.

Wartość projektu: 299 925,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich stanowił 85% ogólnych kosztów inwestycji czyli  254 936,25 zł.

 

 logo do żłobka.jpg
 
Gminny Żłobek w Ostrowitem jest pierwszą publiczną placówką w naszej
gminie, a nawet w powiecie golubsko-dobrzyńskim świadczącą usługi
opiekuńcze dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. W ramach
projektu "Edukacja od żłobka" powstało 10 miejsc żłobkowych
dla dzieci.  W ten sposób Gmina Golub-Dobrzyń umożliwia godzenie życia
zawodowego i rodzinnego swoim mieszkańcom.
 
Gminie Golub-Dobrzyń udało się pozyskać dofinansowanie na utworzenie
żłobka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem. Na to
przedsięwzięcie składają się dwa komplementarne projekty.
 
W dniu 1 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisana
została umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Zmiana sposobu
użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej
istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich
niezbędną przebudową na żłobek oraz przebudowa wejścia”.  W ramach
tego projektu wykonano niezbędny remont pomieszczeń w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem, tak aby spełniały one wszelkie wymogi
dotyczące miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.  Projekt
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Całkowity koszt zadania wyniósł 317 649,96 zł, przy czym dofinansowanie
wyniosło 218 816,26 zł i stanowiło ok. 70% ogólnych kosztów
inwestycji. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.
 
Natomiast 27 lipca 2017 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie
projektu: „Edukacja od żłobka”. Projekt współfinansowany jest z
Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa   8. Aktywni na rynku
pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie
8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W ten sposób Gmina Golub-Dobrzyń zyskała środki na wyposażenie
żłobka oraz bieżące funkcjonowanie przez okres dwóch lat. W tym czasie
rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z pobytem dziecka, tylko
pokrywają koszt wyżywienia. Wartość projektu wynosi 299 925,00 zł, a
dofinansowanie stanowiło 85% ogólnych kosztów inwestycji. Pozostałe
środki pochodzą z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.
 
Gminny Żłobek charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego
brzdąca co sprawia, że maluszek ma szansę poczuć się prawie tak, jak
we własnym domu. Dzieci w żłobku otaczane są uwagą, ciepłem, troską
i akceptacją. Grupa jest niewielka, a opiekunki pracujące w żłobku
mają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Do stałych punktów
programu w żłobku zalicza się między innymi: pory posiłków, zabiegi
higieniczne oraz leżakownie. Zabawy i gry są dostosowywane do
indywidualnych preferencji i możliwości każdego dziecka.                
       
Uśmiech dzieci jest bezcenny, a nasz żłobek dba o to, aby te malutkie
buźki zawsze były roześmiane.